Atsakomybės ribojimas

Portalo naudojimo sąlygos

Portale draudžiama:

1. Skelbti informaciją, kurioje kurstoma tautinė, rasinė, religinė, socialinė bei lyčių neapykanta.

2. Platinti, propaguoti ar reklamuoti smurtą, pornografiją, seksualines paslaugas, narkotines ar psichotropines medžiagas bei skleisti kitą teisės aktams prieštaraujančią informaciją.

3. Platinti, skleisti informaciją, kuri:

   a) šmeižtų, įžeistų žmogų, žemintų jo garbę ir orumą;

   b) pažeistų bet kuriuos kitus Lietuvos Respublikos įstatymus bei tarptautinius susitarimus;

   c) pažeistų bet kokias autorines teises, prekinius ženklus arba patentus.

 

4. Vartoti grubias, necenzūrines frazes ir įžeidinėti bet kokiu pavidalu.

5. Šiukšlinti, t. y. naudoti „SPAM'ą" (Stupid Pointless Annoying Material/Message).

Nuobaudos:

1. Sprendimą apie nuobaudą pažeidėjui priima portalo administracija.

2. Dalyviams, pažeidusiems taisykles, gali būti taikomos šios nuobaudos:

   a) įspėjimai;

   b) nepaisant įspėjimų ir piktybiškai pažeidinėjant taisykles, vartotojas gali būti blokuojamas visoje sistemoje;

Jei portale pastebėsite draudžiamą informaciją, prašome kuo skubiau apie tai informuoti administraciją.

 

Portalo privatumo nuostatos

1. Bendrosios nuostatos
Šios privatumo nuostatos (toliau - Nuostatos) nusako pagrindinius principus bei tvarką, kuria remiantis dienraščių  „Kauno diena", "Klaipėda" ir savaitraščio "Vilniaus diena"  interneto portale, esančiuose interneto adresuose http://kaunodiena.lt/ http://diena.lt  http://kl.lt (toliau - diena.lt), tvarkomi „Kauno dienos", "Vilniaus dienos", "Klaipėdos" portalo lankytojų (fizinių ir juridinių asmenų, toliau vadinamų Jūs) duomenys.
Portale diena.lt Jūsų pateikti duomenys bus tvarkomi laikantis šių Nuostatų, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą.

2. Asmens duomenų tvarkymo tikslai
Mes pripažįstame ir gerbiame kiekvieno asmens, kuris apsilanko interneto portale diena.lt ir naudojasi portalo teikiamomis paslaugomis, konstitucinę teisę į privatumą. Mes galime rinkti ir panaudoti Jūsų asmens duomenis (pvz., vardą, pavardę, gimimo datą, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą bei kitą Jūsų portale diena.lt  registracijos formoje nurodytą informaciją) tam, kad:
a) apdorotume Jūsų pateiktas informacijos paieškos užklausas portale diena.lt, paslaugų užsakymus;
b) kitu apibrėžtu tikslu, įskaitant Jūsų asmens duomenų tvarkymą rinkodaros tikslais, mes tvarkome tik gavę išankstinį Jūsų sutikimą.

3. Ne asmeninių duomenų tvarkymas
Ne asmeniniai Jūsų duomenys, t.y. duomenys, susiję su Jūsų naudojimusi portalo diena.lt teikiamomis galimybėmis ir (arba) portale užsakomomis paslaugomis, gali būti anonimiškai tvarkomi atliekant statistinius tyrimus. Bet kuriuo atveju, toks duomenų tvarkymas neleis tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybės. Mes pasiliekame teisę atskirais atvejais anonimišką statistinę informaciją perduoti trečiosioms šalims.

4. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims
Šiose Nuostatose nurodytais atvejais tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes pasiliekame teisę juos pateikti trečiosioms šalims tiktai remdamiesi šių Nuostatų 2 dalyje apibrėžtais tikslais ir tik tokia apimtimi, kiek būtina tiems tikslams pasiekti.
Mes neatskleisime trečiosioms šalims Jūsų asmens duomenų jokiais kitais atvejais nei nustatyta šiose Nuostatose, prieš tai negavę išankstinio Jūsų sutikimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus mes privalėsime tai padaryti.

5. Informacija Jūsų kompiuteryje
Mes pasiliekame teisę įrašyti informaciją (dar žinomą „cookie" pavadinimu) į Jūsų kompiuterį, kai Jūs lankotės interneto portale diena.lt. Ši informacija Jums palengvina naudojimąsi portalu diena.lt bei užtikrina, kad kiekvienąkart jame lankantis, Jums nereikėtų į portalą diena.lt iš naujo įvedinėti savo duomenų. Jūs galite šią informaciją ištrinti iš savo kompiuterio ar ją užblokuoti, panaudodami savo kompiuteryje esančią interneto naršyklę.

6. Asmens duomenų pateikimas, atnaujinimas, saugojimas
Kad mes galėtume efektyviai ir tiksliai vykdyti Jūsų užklausas, paslaugų užsakymus portale diena.lt, mes turime gauti iš Jūsų kuo tikslesnius duomenis. Todėl Jūs portale diena.lt pateiktose registracijos formose turite nurodyti apie save tikslius duomenis arba, jiems pasikeitus, juos nedelsiant atnaujinti.

Jeigu Jūs užsiregistruojate ir visiškai nesinaudojate portalo diena.lt teikiamomis paslaugomis, po 2 metų Jūsų asmens duomenys bus ištrinti iš mūsų duomenų bazės.

7. Trečiųjų šalių tinklalapiai
Mes neatsakome už Jūsų asmens duomenų tvarkymą per tretiesiems asmenims priklausančius interneto tinklalapius. Mes neatsakome už trečiųjų šalių tinklalapių privatumo Nuostatas bei veiklą net ir tais atvejais, kai į juos Jūs patenkate per portale diena.lt esančias nuorodas.
Mes rekomenduojame susipažinti su kiekvieno ne mums priklausančio aplankyto tinklalapio privatumo Nuostatomis atskirai.

8. Asmens duomenų saugumas
Tvarkydami Jūsų asmens duomenis interneto portale diena.lt, mes naudojamės saugiomis organizacinėmis ir techninėmis priemonėmis, kurios tinkamai apsaugo šiuos duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo visų kitų neteisėtų veiksmų. Plačiau apie taikomą asmens duomenų tvarkymo politiką galima rasti čia: Asmens duomenų tvarkymo taisyklės bei Slapukų politikoje.

9. Pranešimai
Jei turite pageidavimų ar pretenzijų, susijusių su diena.lt, rašykite mums.

10. Sutikimas
Pateikdami savo asmens duomenis į diena.lt , Jūs sutinkate, kad šie duomenys būtų tvarkomi kaip išdėstyta šiose nuostatose.

11. Sąlygų keitimas
Mes turime teisę iš dalies arba visiškai keisti šias Nuostatas pranešę apie tai Jums portale diena.lt ir (arba) Jūsų nurodytu elektroniniu paštu. Jei Jūs naudositės interneto portalu diena.lt po to, kai pakeitimai bus atlikti, tai reikš, kad Jūs su jais sutinkate.

12. Baigiamosios nuostatos
Šioms Nuostatoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
Visi kilę ginčytini klausimai sprendžiami tarpusavio susitarimu. Susitarimo nepasiekus - Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme.

Atsakomybė

Mes stengėmės užtikrinti aukštą portalo diena.lt administravimo paslaugų kokybę ir jame pateikiamų paslaugų kokybę vartotojams, tačiau negarantuojame šių paslaugų nepertraukiamumo, kuris gali atsirasti dėl gedimų mums ar trečiosioms šalims priklausančiose tarnybinėse stotyse.

 Mes neatsakome už portale diena.lt trečiosios šalies Jums atsiųstos informacijos turinį, taip pat už vartotojų komentarų turinį, tačiau pasiliekame teisę jį redaguoti, jei komentarai pažeidžia portalo diena.lt nustatytas taisykles, Lietuvos Respublikos įstatymus ar kitus teisės aktus.

Tais atvejais, kai portale diena.lt yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar fizinių asmenų tinklalapius, mes neatsakome už ten pateiktos informacijos turinį ar vykdomą veiklą, tokių tinklalapių neprižiūrime, nekontroliuojame ir tiems asmenims neatstovaujame.

Mes neatsakome už neigiamus padarinius, atsiradusius dėl to, kad Jūs pateikėte neteisingus duomenis apie save .

Naudodamiesi mūsų teikiamomis paslaugomis, Jūs privalote imtis visų priemonių, reikalingų savo asmeniniam kompiuteriui apsaugoti nuo kompiuterinių virusų, ir pats atsakote už savo kompiuterio apsaugą nuo virusų.

Mes neatsakome už Jūsų patirtas išlaidas ir nuostolius, susijusius su paslaugos teikimu, jeigu jie atsirado dėl kitų priežasčių nei akivaizdus mūsų aplaidumas ar tyčiniai veiksmai.

Tais atvejais, kai atskirų paslaugų teikimui Jums yra suteikiamas asmeninis atpažinimo kodas, Jūs esate pats atsakingas už Jums suteikto atpažinimo kodo atskleidimą tretiesiems asmenims. Jei paslauga naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Kaunodiena.lt pasinaudodamas Jums asmeniškai suteiktu atpažinimo kodu, mes tokį asmenį laikome tinkamu vartotoju, t.y. Jumis, ir neatsakome už šios informacijos atskleidimą ir dėl to atsiradusių žalingų padarinių.

Autorių teisės

Visos autorių turtinės teisės į portalo diena.lt esančią medžiagą priklauso UAB „Diena Media News“, nebent atskirai nurodyta kitaip. Portale diena.lt esančią tekstinę, vaizdinę, grafinę, garsinę ir kitą medžiagą leidžiama naudoti, kopijuoti, viešai skelbti ir kitaip platinti, tik gavus rašytinį UAB „Diena Media News“ sutikimą ir tik su nuoroda į UAB „Diena Media News“ bei šaltinį diena.lt.  Jeigu UAB „Diena Media News“ suteikia teisę naudoti diena.lt esančią informaciją, joje negalimi jokie turinio pakeitimai, nebent kiekvienu atveju būtų aiškiai nurodyta kitaip. Dėl sutikimų naudoti diena.lt esančią medžiagą, prašome kreiptis el. paštu info@diena.lt.

Portale esantys prekių ir paslaugų ženklai, logotipai išimtine teise priklauso šių prekių ir paslaugų ženklų, logotipų savininkams.

Siųsdami, skelbdami bet kokią medžiagą - duomenis, nuomones, komentarus ar kitokius įrašus portale diena.lt, suteikiate portalui autoriaus teises į visą šią informaciją (jei nėra susitariama su autoriumi kitaip). diena.lt neprivalo atlyginti šios informacijos pateikėjui ir galės laisvai disponuoti medžiaga savo nuožiūra.

Išimtines autoriaus teises saugo Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti taikytini teisės aktai.